Beleid t.a.v. Maatschappelijke en commerciële impact van CLARIAH

Het CLARIAH-PLUS bestuur vindt het van groot belang dat de CLARIAH-infrastructuur niet alleen door wetenschappelijk onderzoekers gebruikt wordt, maar ook een rol kan spelen buiten het wetenschappelijk onderzoek, en zo een maatschappelijke en/of commerciële impact kan hebben.  Dit is van groot belang voor een zo’n optimale besteding van het belastinggeld, maar draagt ook bij aan de lange-termijn onderhoudbaarheid van de CLARIAH-infrastructuur. Het is bovendien een van de door ESFRI geformuleerde Key Performance Indicators (KPI) aan ESFRI Landmark infrastructuren zoals CLARIN en DARIAH zijn, en Nederland wil via CLARIAH eraan bijdragen dat goed gescoord wordt op deze KPI.

CLARIAH wil daarom het potentieel als een centrum voor innovatie maximaal benutten. Met commerciële bedrijven en met maatschappelijke partners kunnen bijv. overeenkomsten afgesloten worden voor het gebruik van de CLARIAH infrastructuur. CLARIAH wil  maatschappelijk partners erop wijzen dat dergelijke mogelijkheden bestaan en  deze mogelijkheden met hen exploreren.

Het CLARIAH-PLUS bestuur stelt middelen ter beschikking voor het stimuleren van activiteiten die de maatschappelijke en/of commerciële impact van CLARIAH vergroten. Iedere onderzoeker binnen Nederland kan daar een aanvraag voor doen. Het gaat daarbij om kleine exploratieve projecten die eventueel vooronderzoek doen om tot een groter extern gefinancierd project te komen. Voorwaarden voor dergelijke projecten of activiteiten zijn:

  • Ze bevorderen de maatschappelijke en/of commerciële impact van CLARIAH en adresseren dus maatschappelijke en of commerciële thema’s of problemen.
  • Ze sluiten aan bij thema’s en onderzoeksvragen uit de geesteswetenschap, en in het bijzonder bij kernthema’s en -disciplines van CLARIAH-PLUS
  • De thematiek sluit aan bij thema’s uit de TopSectoren, de Nationale Wetenschapsagenda, de Open Science beweging, of  sectorplannen van het ministerie van OCW
  • Er is co-financiering van een maatschappelijke partner, voor minimaal de helft van het budget, als in-kind of als in-cash
  • Indien ook een bijdrage vanuit CLARIAH-PLUS nodig zou zijn, is de maximale bijdrage per aanvraag  10k euro.
  • Een in CLARIAH-PLUS actieve onderzoeker of onderzoeksgroep levert een actieve bijdrage aan het project

Totale maximale budget in CLARIAH-PLUS hiervoor is 70k euro.

Voorstellen kunnen in PDF-formaat per e-mail  ingediend worden via .

 

  • De eerste oproep is opengesteld sinds 19 augustus 2019. De deadline voor indiening is 1 oktober 2019.