door: Tom Slootweg (Universiteit Utrecht)

Stef Scagliola lanceert het onderwijsplatform Ranke.2Digital Hermeneutics kenmerkt zich door haar “in-betweenness”, zo opende historicus Andreas Fickers de tweedaagse conferentie op de indrukwekkende Belval-campus van de Université de Luxembourg. Vanwege de voortschrijdende digitalisering van het vakgebied en de beschikbare bronnen, aldus Fickers, begeeft het historisch onderzoek zich in toenemende mate in een spanningsveld waarin statistische bewijskracht en historische relevantie tegen elkaar aan schuren. Toch ziet hij veel nieuwe kansen waar het gaat om het ontwikkelen van een brede “multimodal literacy” en nieuwe, meer hybride onderzoekspraktijken. Gedurende de twee dagen verkende het congres de theoretische maar ook praktische implicaties van de digitalisering voor historisch onderzoek en onderwijs. Met name de veranderende opvattingen omtrent didactiek en onderzoeksvaardigheden stonden centraal in een behoorlijk aantal papers en workshops.

Zo presenteerde Tim van der Heijden (Universiteit Luxemburg) een interessant paper waarin hij de eerste bevindingen van zijn postdoctorale onderzoek uiteenzette. Als coördinator van de doctoral training unit (DTU) van C²DH, het Luxemburgse centrum voor Digital Hermeneutics, met een veelvoud aan interdisciplinaire promotieprojecten, onderzoekt hij het proces waarin een nieuwe generatie, meer hybride historici wordt opgeleid. Het trainingsprogramma kent vele mogelijkheden en uitdagingen. De DTU biedt promovendi een breed programma aan waarin zowel praktische digitale vaardigheden worden bijgebracht, maar ook een kritische houding ten opzichte van data, tools en code. De grootste uitdaging, zo benadrukte Van der Heijden, ligt in het vinden van een “common ground” en het ontwikkelen van een “inter-language” om de interdisciplinaire samenwerking op een productieve wijze gegrondvest te krijgen.

Het was uiteraard niet zonder reden dat er bijzondere aandacht was voor onderwijs en training tijdens het congres. Op donderdagmiddag presenteerden Andreas Fickers en Stef Scagliola (Universiteit Luxemburg) namelijk het gloednieuwe onderwijsplatform Ranke.2. Met het vrijwel voltallige projectteam werd deze visueel aantrekkelijke onderwijsomgeving gelanceerd. Ranke.2 richt zich in het bijzonder op het aanleren van vaardigheden die betrekking hebben op digitale bronnenkritiek. Drie basale uitgangspunten lagen ten grondslag aan de ontwikkeling van het platform: (1) het gevoelig maken voor, en het gelijktijdig (2) problematiseren en (3) concreet maken van het werken met digitale bronnen door studenten. Scagliola benadrukte echter wel dat het verstandig is om de te ontwikkelen onderwijsmodules aan te laten sluiten op een gedifferentieerd model van kennisniveaus en onderzoeksvaardigheden. Kort gezegd dienen de cursussen idealiter een spectrum te bestrijken van “data novices” tot “algorithmic literacy”.

Eerder die dag betoogde Joris van Zundert (Huygens ING) al dat met name de “code literacy” onder letterenonderzoekers verder ontwikkeld moet worden. Er is haast geboden met het trainen van onderzoekers die in staat zijn om de software-code die ten grondslag ligt aan digitale informatie te interpreteren. Computerwetenschappers negeren vaak de contextualiteit van data en maken bovendien zelden een onderscheid tussen informatie en data. Volgens Van Zundert zou Digital Hermeneutics zich daarom moeten toeleggen op het verkennen van een “domain specific language” waarmee “hermeneutic reasoning” mogelijk wordt. Van Zundert realiseert zich dat het nog altijd lastig is om geesteswetenschappers te enthousiasmeren voor het ontwikkelen van hun eigen “code literacy”. Vaak wordt een diepgeworteld verzet tegen de vele facetten van de “digital turn” als reden aangedragen, maar Van Zundert betwijfelt of dat daadwerkelijk het geval is. Deze constatering zou bij uitstek aanleiding kunnen zijn voor nader onderzoek naar dit fenomeen.

Joris van Zundert betoogt dat geesteswetenschappers aan hun “code literacy” moeten werken.

De tweede dag van het congres was meer praktisch van aard. Naast een keynote van Julia Noordegraaf over de vele mogelijkheden van de CLARIAH Media Suite, stond een tweetal workshops op het programma waarin wederom training en onderwijs centraal stonden. De eerste onderwijsgerelateerde workshop werd geleid door Gerben Zaagsma (Universiteit Luxemburg) en de Amerikaanse historicus John Randolph (University of Illinois Urbana-Champaign). Randolph gebruikte het open-source publicatieplatform Scalar om SourceLab te ontwikkelen: een omgeving waarin geschiedenisstudenten ge-peer-reviewede, kritische edities van digitale bronnen kunnen publiceren. De andere workshop werd georganiseerd door Ilja Nieuwland (Huygens ING). Hij nodigde de deelnemers uit om na te denken over de “bare minimum” aan vaardigheden en geletterdheid van hedendaagse en toekomstige historici. De resultaten van de levendige brainstormsessies, aangevuld met verder onderzoek, zullen volgend jaar door Nieuwland gepresenteerd worden.

Er was kortom veel te leren over leren op het tweedaagse congres. Deze blogpost heeft zich met name gericht op onderzoek en training, maar er waren nog vele andere bijdragen aan het congres waarin methodologische vernieuwing en transparantie aan bod kwamen. Ook werd er uitgebreid gereflecteerd op de noodzaak van allerlei waarborgen om de duurzaamheid en continuïteit te garanderen van de nieuwe digitale tools, data en infrastructuren. Het volledige programma is hier te vinden.

 

Logo neerlandistiek

Door Jan Odijk.
Deze blog is eerder verschenen in Neerlandistiek

Naar aanleiding van Sterre Leufkens’ overzicht van enkele hoogtepunten van digitale bronnen (in deNeerlandistiek van 6 september 2019) zou ik de Neerlandistiek-gemeenschap erop willen wijzen dat er nog veel meer aan digitale data en software is die van belang kan zijn voor Neerlandici. Heel veel van die data en software is beschikbaar gemaakt in het kader van de CLARIN-infrastructuur, en ontwikkeld in Nederlandse projecten hiervoor zoals CLARIN-NL en CLARIAH-CORE.

Ik noem eerst een aantal overzichten van data en software:

Ik zou er ook op willen wijzen dat, voor het Corpus Gesproken Nederlands, zonder te downloaden, en zonder te hoeven programmeren of een querytaal te kennen:

Tot slot: dat applicaties als PaQuGrETEL 4.0 (in ontwikkeling maar al te gebruiken) en AutoSearch (waarvan binnenkort een upgrade zal verschijnen) het toelaten je eigen corpus of dataset in te laden en te doorzoeken op grammaticale eigenschappen.

Zonder login
Heel veel applicaties en data zijn toegankelijk zonder enige login. Als er wel een login nodig is dan kan dat in de meeste gevallen via het account van de onderzoeksinstelling waaraan je verbonden bent. Als je niet verbonden bent aan een onderzoeksinstelling dan kun je een account aanvragen bij CLARIN ERIC. Dat zal voor niet-commerciële activiteiten vrijwel altijd gehonoreerd worden. Voor commerciële activiteiten moeten er speciale afspraken gemaakt worden.

Voor meer informatie hierover, en ook om eventueel een cursus of hands-on-sessie te volgen om dergelijke tools optimaal te gebruiken (of als je zelf zo’n cursus zou willen geven met behulp van de educatieve pakketten die hiervoor ontwikkeld zijn) kun je contact opnemen met .

In de CLARIAH-PLUS aanvraag (p. 8) wordt gesteld:  “The CLARIAH infrastructure will increase our empirical base, options for analysing […] data, and the efficiency of research by orders of magnitude (data-intensive science).” Maar is dat ook echt zo?

wildersDe reden voor de oorspronkelijke blog door Marc van Oostendorp: het gebruik van het weinig gebruikte woord 'difficulteren' door PVV-leider Geert Wilders.  Een treffende illustratie van de correctheid van deze claims wordt geleverd door Marten van der Meulen in een recente bijdrage aan Neerlandistiek.nl. Binnen een dag testte hij  een vermoeden van Marc van Oostendorp over het onlangs door Geert Wilders gebruikte woord `difficulteren’, door het op te zoeken in meerdere corpora die de CLARIAH onderzoeksinfrastructuur de afgelopen jaren beschikbaar heeft gesteld.

'Increase our empirical base'

Marten zocht in 6 corpora (Staten Generaal Digitaal, Corpus Gesproken Nederlands, Corpus Hedendaags Nederlands, Brieven als Buit Corpus, Sonar en in de corpora van Nederlab (waar het vooral voorkomt in Early Dutch Books Online).

Het mooie is dat CLARIAH het zoeken in deze bronnen mogelijk maakt voor iedere geesteswetenschapper: je hoeft geen corpuslinguïst te zijn, je hoeft niet te kunnen programmeren, je hoeft geen corpora of software te downloaden. CLARIAH biedt webapplicaties met gebruikersvriendelijke interfaces die het zoeken in die corpora eenvoudig maken.
Zie beneden voor links.

'Increase options for analysing … data'

Deze bronnen maken het mogelijk te zoeken op lemma in plaats van op woordvormen, wat het zoeken en de analyse van de zoekresultaten een stuk makkelijker maakt en een groter aantal relevante data oplevert. Bovendien bevatten veel van de bronnen metadata zoals genre, tijd en plaats zodat ook snel bepaald kan worden waar, wanneer en in welke genres dit woord vaak of minder vaak voorkomt.difficulterenDifficulteren: Oprechte Haerlemsche courant (08-11-1687). Gevonden in de archieven van de Koninklijke Bibliotheek via het zoeken naar ‘difficulteren’ in de zoek-app van het NederLab-project.

'Increase the efficiency of research'

Marten deed dit onderzoek binnen 1 dag, iets wat vóór CLARIAH niet mogelijk was of hoogstens voor een selecte groep van ervaren corpuslinguïsten.

Natuurlijk kan je ook zoeken op het internet, via Google of op Twitter. Dat complementeert het zoeken in specifieke corpora, met name omdat de empirische basis dan nog veel groter is. Maar dan moet je alle woordvormen van dit werkwoord apart opzoeken en de analyse van de resultaten vergt meer (handmatig) werk, vooral omdat er nauwelijks relevante metadata zijn. Marten heeft ook met Google gezocht, maar hij heeft de analyse van de resultaten nog niet in die ene dag kunnen doen. Hij heeft ook gezocht in het Corpus of the Web (COW) voor het Nederlands, kleiner dan het hele internet maar nog steeds behoorlijk groot (7 miljard woorden), en er waren minder hits daar zodat ze nog verder geanalyseerd konden worden.

De zoekopdracht waar het hier om ging betreft een lemma van 1 woord, en dat is een vrij eenvoudige opdracht. Maar de CLARIAH-infrastructuur maakt het ook mogelijk om veel ingewikkelder zoekopdrachten te geven, met combinaties van woorden, woordparen met een grammaticale afhankelijkheidsrelatie, en volledige grammaticale constructies.

Mijn conclusie is dan ook dat CLARIAH faciliteert en de bovengenoemde claim nu al waarmaakt..

Wil je meer weten, of een cursus volgen om deze tools optimaal te gebruiken? Contacteer .

Jan Odijk

 

Links

Corpus Hedendaags Nederlands http://corpushedendaagsnederlands.inl.nl/
OpenSoNaR http://opensonar.inl.nl/
Nederlab http://www.nederlab.nl/
PaQu http://www.let.rug.nl/alfa/paqu/info.html
(zoeken naar woordparen met een grammaticale afhankelijkheidsrelatie)

GrETEL

http://gretel.ccl.kuleuven.be/gretel3/
(zoeken naar grammaticale constructies)

Algemeen

https://portal.clarin.nl/clariah-tools-fs
(overzicht van tools en service, nog in ontwikkeling


Bram van den Hout (IISG)

Deze blog is eerder verschenen op de website van Historici

‘Dit is expliciet géén workshop of hackathon,’ benadrukte Richard Zijdeman (IISG) op 29 maart tijdens het welkomstwoord van de eerste CLARIAH Tech Day van 2018, ‘maar een mogelijkheid om samen te werken en kennis te delen.’ Zijn woorden beschreven perfect hoe de dag verder zou verlopen, want de aanwezige wetenschappers, ontwikkelaars, en geïnteresseerden vormden direct na de opening op informele wijze werkgroepen. In de zalen van het IISG werd overlegd, samen gewerkt, en gepresenteerd. Het enthousiasme onder de meer dan 65 aanwezigen was groot, en het eerste blok met de zogenaamde Tech Sessies begon.

Door het open karakter van de Tech Day was het eenvoudig om tussen de ene sessie en de andere te wisselen omdat deze bijna allemaal plaatsvonden in een grote zaal van het IISG. De sprekers verzamelden hun publiek dat direct verrijdbare tafels, een televisie, en stoelen pakten om in een hoek van de zaal een eigen plek te creëren. Hierdoor was het zelfs mogelijk om meerdere presentaties per blok te volgen. Deze sessies waren het hart van de dag dat CLARIAH, de onderzoeksinfrastructuur die wetenschappers van geestes- en sociale wetenschappen toegang geeft tot applicaties en digitale data, organiseerde. Deze Tech Days  worden gehouden om de ontwikkelaars van de verschillende ‘werkpakketen’ binnen CLARIAH in de gelegenheid te brengen om samen te werken en ideeën uit te wisselen. Een veel gehoorde term was ‘kruisbestuiving’.

De eerste vier sessies maakten gelijk duidelijk dat de Tech Day niet bedoeld was voor historici en wetenschappers zonder bovengemiddelde kennis van computers, programmeren, en/of Linked Data. Hoewel de uitleg en mate van hands-on verschilde van sessie tot sessie, werd er van uitgegaan dat de aanwezigen wisten wat er werd bedoeld met de verschillende termen zoals API, Linked Open Data, en RDF. Hier was CLARIAH echter duidelijk in bij de aankondiging van de Tech Day, en zowel CLARIAH als de individuele werkpakketten organiseren regelmatig evenementen en onderhouden websites gericht op wetenschappers waardoor deze ietwat hoge instapdrempel geen probleem is. Dit betekent echter niet dat er geen vragen waren: de sprekers kregen veel kritische en geïnteresseerde vragen tijdens, na, en zelfs vóór de presentaties. En vice versa! Omdat de aanwezigen elk met soortgelijke, maar tegelijkertijd hele andere, onderwerpen en gereedschappen bezig zijn werden antwoorden samen gevonden en nieuwe vragen bedacht. Hier en daar, aan tafeltjes en in de kantine van het instituut, zaten groepjes onafhankelijk van het programma te overleggen en te werken. De kruisbestuiving aan het werk.

Het programma van de dag bevat korte samenvattingen van de sessies met links naar projectpagina’s en websites waar geïnteresseerden meer kunnen lezen. Vragen die telkens terugkeerden tekenen de algehele insteek van de gepresenteerde projecten en tools: hoe kunnen wetenschappers hier gebruik van maken, wie kan hieraan bijdragen, wat is het nut voor het publiek? Deze  instelling ligt aan de grondslag van CLARIAH, maar het was motiverend om te zien dat de werkpakketten dit zelf ook zeer belangrijk vinden. De demonstratie van Adamnet, een project dat cultureel erfgoed in Amsterdam aan elkaar wilt verbinden en presenteren aan het publiek, liet zien hoe verschillende kleine initiatieven gecombineerd kunnen worden om een uitgebreide interactieve kaart van Amsterdams erfgoed te maken. Een sessie over OpenSKOS richtte zich juist op wetenschappers die met Linked Data werken door te laten zien hoe data kan worden verbonden met hun platform. Nieuwe tools, zoals ANANSI (waarmee grafieken kunnen worden gemaakt op basis van datasets) en de Media Suite video annotation tool, werden gepresenteerd zodat aanwezigen konden meedenken en hopelijk bijdragen. Speciale melding moet worden gemaakt van de discussiesessies Standardization of Person Vocabularies door Richard Zijdeman (IISG) en Sebastiaan Derks (Huygens ING) die meer dan 40 deelnemers wist te trekken, en CLARIAH-VL door Sally Chambers (Universiteit Ghent, DARIAH-EU) en Gertjan Filarski (CLARIAH), waarmee een aanzet werd gegeven tot nauwere samenwerking tussen Nederlandse en Belgische onderzoekers en infrastructuren. Chambers uitte de wens dat sociale wetenschappers en ontwikkelaars van beide landen (en uiteindelijk heel Europa) meer en gemakkelijker met elkaar samen konden gaan werken.

techdag 2018Liliana Melgar (WP5) geeft uitleg over
de CLARIAH Media Suite
Want samenwerking was niet alleen het thema van deze productieve en interessante dag, maar ook het thema van de toekomst: door samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de ontwikkelaars en geestes- en sociale wetenschappers van Europa kunnen grotere projecten worden ontwikkeld De huidige ontwikkelde tools van CLARIAH zijn al een enorme vooruitgang op vroeger, omdat datasets van individuele wetenschappers nu gemakkelijk aan elkaar online verbonden kunnen worden. Hierdoor kunnen nieuwe conclusies worden getrokken en verborgen verbanden worden gevonden. Als voorbeeld: bezoekersaantallen van bibliotheken in de jaren ‘60 uit dataset A worden gekoppeld aan de uitgekomen boeken per maand uit dataset B, terwijl dataset C dit kan verbinden aan perioden van politieke onrust. Overal ter wereld zijn wetenschappers bezig met het maken van datasets die met elkaar verbonden kunnen worden, en overal ter wereld zijn ontwikkelaars bezig om soortgelijke problemen op te lossen. Uiteindelijk zou het mogelijk moeten zijn om alle datasets eenvoudig aan elkaar te koppelen met uniforme tools. Het bundelen van kennis, tijd, en financiën van meerdere onderzoeksinstellingen, wetenschappers, en landen zal dit proces alleen maar versnellen en verbeteren. Op een dag zal de Tech Day op internationale schaal worden gehouden, waar de gehele wetenschap baat bij zal hebben. 29 maart was hier in ieder geval een hele goede aanzet toe.

Met het eind van het project CLARIAH in zicht, vond vrijdag 9 maart de jaarlijkse Toogdag plaats in de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Verschillende leden van de CLARIAH-gemeenschap vertelden welke stappen er de afgelopen jaren gezet zijn en wat er nog staat te gebeuren voor de afronding begin 2019.

Lily Knibbeler, de algemeen directeur van de KB, heet de ca 90 aanwezigen welkom in dezelfde zaal waar een dag eerder de onderzoeksagenda van de KB werd gepresenteerd. Deze agenda bouwt voort op de activiteiten van CLARIAH. Het hoofd Onderzoek, Martijn Kleppe, is dan ook aanwezig vandaag en zal bereikbaar zijn voor geïnteresseerden.

“Het project CLARIAH focust op drie typen data uit drie verschillende disciplines”, vertelt Lex Heerma van Voss, hoofdaanvrager van CLARIAH, in zijn openingswoord. “Die abstractie was zinvol om de aanvraag te structureren, maar die grenzen zijn natuurlijk niet zo scherp te trekken. Je creëert grenzen die je vervolgens zelf weer moet zien te overstijgen.” De laatste tijd is hier hard aan gewerkt en Heerma van Voss ziet dan ook dat de samenwerking tussen de verschillende werkpakketten in de loop der tijd is gegroeid. Ook de onderzoeksprojecten die zichzelf vandaag zullen presenteren tonen die cross-over. Het werk ligt op schema en het door NWO aangeboden jaar uitloop zal niet nodig zijn. Inmiddels is de vervolgaanvraag voor CLARIAHPLUS ingediend, waarmee tot en met 2023 doorgewerkt zal kunnen worden. In dat vervolg wordt CLARIAH uitgebreid met disciplines die zich bezighouden met tekstinhoudelijke analyse, waarbij samenwerking met het Nationaal Archief en de KB een belangrijke rol zal spelen. “Ik durf nog niet te juichen dat het nieuwe voorstel nu geaccepteerd zal worden, maar anders gebeurt dat later wel. Ik nodig u dus hierbij ook alvast uit voor de Toogdag 2019!”

publiekOnderzoeksprojecten – pitches #1

Verspreid over de ochtend zullen alle onderzoeksprojecten een korte pitch geven, waarna tijdens de lunch een demonstratiemarkt zal plaatsvinden. Tijdens deze markt kunnen aanwezigen met de betrokkenen in gesprek gaan.

 • De eerste pitch komt van Marens Engelhard, de directeur van het Nationaal Archief (NA). Hij is momenteel niet direct betrokken bij de projecten binnen CLARIAH, maar ziet wel veel mogelijkheden voor wederzijdse samenwerking. Engelhard wijst op de vele data, collecties en kennis die bij het NA aanwezig zijn.
 • Nico Randeraad (MU) vertelt over 2TBI, waarin data over de bezoeken van sociale wetenschappers aan internationale congressen tussen 1840 en 1915 worden verrijkt en gelinkt in de CLARIAH-infrastructuur.
 • CrossEWT maakt cultuurhistorisch onderzoek mogelijk naar de veranderende perceptie van WO2-getuigenissen in Nederland, zo vertelt Norah Karrouche (VU). De verwachte uitkomst is dat de thema’s in die getuigenissen door de jaren heen wel veranderen, maar dat deze niet variëren tussen verschillende media.
 • In ACAD (Erwin Komen, RU) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van automatische coherentiedetectie in het Nederlands. Taalkundigen zullen via een webinterface kunnen zoeken op het gebruik van bepaalde signaalwoorden in bepaalde condities.
 • In M&M (Rob Wegter, RUG) maken onderzoekers gebruik van video-annotatie om historisch onderzoek te doen in grote audiovisuele collecties. Hierbij willen ze de ontwikkeling van een genre, in dit geval de autobiografische documentaire, reconstrueren.

Overzicht WP2

In werkpakket 2 wordt gewerkt aan de generieke infrastructuur die alle data en tools in CLARIAH toegankelijk maakt. Gertjan Filarski, als hoofd Technologie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de infrastructuur, vergelijkt de infrastructuur met een olieraffinaderij. De data zijn hierin de olie die wordt gemijnd en verrijkt om vervolgens via een uitgebreid buizenstelsel bij het tankstation (=public access) aan te komen. De infrastructuur is gedistribueerd, wat inhoudt dat elke dataprovider verantwoordelijk blijft voor de eigen data. Daarnaast biedt de infrastructuur ook toegang tot data van buiten CLARIAH.

Marnix van Berchum geeft een demonstratie van Anansi, de centrale hub voor data en functionele faciliteiten in CLARIAH. Momenteel bevat Anansi data over ongeveer 92 duizend personen, 5 duizend locaties en 700 duizend concepten. Van Berchum laat zien dat de gebruiker in Anansi data kan importeren (via ResourceSync of manueel met tabulaire data), mappen, configureren en gebruiken. Dit kan via GUI of via data.anansi.clariah.nl, waarmee je ook je eigen portal kunt bouwen. Momenteel wordt Anansi nog volop verder geconfigureerd en wordt data nog meer samengevoegd, geharmoniseerd en gedesambigueerd.

Lodewijk Petram vertelt over de persoonsentiteiten die tot nu toe zijn ingevoerd. Het Huygens ING zorgt hierbij voor een kritische massa van momenteel zo’n 100 duizend personen, dat een sneeuwbaleffect in gang moet zetten waarin ook andere partijen data gaan toevoegen. Petram vertel dat het invoeren lastiger is dan was voorzien, doordat er veel gecureerd moet worden. Momenteel wordt nog gewerkt aan de ontwikkeling van een data linkage tool, zodat ook minder bekende personen gelinkt kunnen worden aan personen in Anansi.

Richard Zijdeman laat zien hoe het in Anansi mogelijk is om in je onderzoek rekening te houden met veranderende geografische grenzen. “Uit welk Amsterdam komt je opa?” Zijdeman laat zien hoe je de datasets CShapes en Gemeentegeschiedenis kunt doorzoeken met SPARQL-queries. Gekoppeld aan datasets kunt je zo bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel mensen er gestaakt hebben in een bepaalde regio in een bepaalde periode.

opengazamOnderzoeksprojecten – pitches #2

 • Berry van der Molen (UU) vertelt hoe hij in DReAM gebruikmaakte van de MediaSuite voor zijn onderzoek naar historische drugsdebatten in tekst (KB) en audiovisuele (B&G) data. “De MediaSuite dwong om heel precies en kritisch te werken, dat is winst.”
 • In HHuCap onderzoekt Richard Zijdeman (Huygens ING) sociale mobiliteit, dat voorheen vooral onderzocht werd aan de hand van huwelijks- en overlijdensaktes. Door niet alleen data, maar ook tekst (bv personeelsadvertenties in kranten en beroepsomschrijvingen in het biografisch portaal) te gebruiken, krijg je een ander beeld van sociale mobiliteit.
 • In HUMIGEC onderzoekt Jelle van Lottum (Huygens ING) hoe migranten in de 18e eeuw bijdroegen aan de Nederlandse economie. Hij kijkt specifiek naar Nederlandse versus buitenlandse zeelieden in de Nederlandse maritieme arbeidsmarkt. Hiervoor gebruikt hij de VOC Opvarenden en de Prize Paper Dataset. Momenteel wordt de tool getest die de personen in deze datasets desambigueerd; deze zal in Anansi worden geïntegreerd.
 • “Het Syrisch is historisch gezien een van de belangrijkste talen van het Midden-Oosten – vergelijkbaar met het Latijn hier”, vertelt Wido van Peursen (VU) van LinkSyr. In dit project link hij Syrische teksten aan taalkundige bronnen en entiteiten.
 • Christian Olesen (UvA) voegt in MIMEHIST de Jean Desmet-collectie van filmmuseum EYE toe aan de CLARIAH-infrastructuur. Deze collectie bevat naast beeldmateriaal ook veel documenten en foto’s. Uiteindelijk zal gezamenlijk onderzoek van deze bronnen mogelijk worden.
 • Katrien Depuydt (IvdNT) werkt in NAMES aan de ontwikkeling van een gouden standaard voor varianten van persoonsnamen, gebaseerd op de namen uit het LINKS-project.
 • In CoDoSiS test Henk van den Heuvel (RU) de CLARIN-tools Qbet en TICCL door registers over slavernij in Suriname te koppelen. In het project worden zowel namen (van slaven, moeders, plantages) en data (geboorte, overlijden, mutaties) gekoppeld.

Overzicht WP3

Werkpakket 3 - Taalkunde kan gezien worden als de opvolger van CLARIN-NL, vertelt Sjef Barbiers, leider van WP3. De vier losse thema’s binnen dit werkpakket gaan gaandeweg steeds meer in elkaar overlopen: (1) data, metadata en archivering; (2) search; (3) verrijking en conversie; (4) tools.  Barbiers geeft een overzicht van de tools en standaarden die binnen deze vier thema’s ontwikkeld zijn. Momenteel wordt gewerkt aan een workspace waarin alles is geïntegreerd. Hierbij kan de gebruiker zijn eigen bronnen uploaden, deze verwerken en analyseren, zodat de resultaten beschikbaar komen en duurzaam kunnen worden opgeslagen. Deze workspace zal ook weer verbonden worden aan de VRE’s uit andere werkpakketten.

responsOnderzoeksprojecten – pitches #3

 • Sabrina Sauer (VU) onderzoekt in NarDis hoe onverwachte gebeurtenissen zoals een natuurramp of een aanslag leiden tot veel media-aandacht. Hiervoor gebruikt ze DIVE+, waarmee ze de verschillende narratieven wil vormgeven.
 • Marcel Broersma (RUG) vertelt hoe hij in het project ReSpoNs kijkt hoe de opkomst van sociale media de stijl van traditionele media verandert. Specifiek kijkt hij naar sportverslaggeving, waarbij lezers tegenwoordig vaak de uitslag al weten, en zelfs hebben gezien. Broersma gebruik hiervoor het krantenarchief van Delpher en het televisie-archief van Beeld & Geluid.
 • Broersma is ook betrokken bij NEWSGAC, waarin gebruik wordt gemaakt van automatische genre-classificering met behulp van machine-learning. Dit past hij specifiek toe om de verschuiving van verzuilde verslaggeving naar factbased journalistiek te onderzoeken.
 • Ook Marieke van Erp (VU) vertelt over twee projecten. Het eerste is SERPENS, dat bedoeld is om historische ecologen te helpen met een database over de perceptie van dieren door de tijd heen. Als voorbeeld noemt ze wolven: vroeger waren die slecht, nu juichen we als er eentje gespot is. SERPENS gebruikt Delpher als databron.
 • Het tweede project is EviDENce, dat pas onlangs van start is gegaan. Dit project onderzoekt geweldsbeschrijvingen in ego-documenten, zoals dagboeken, brieven en getuigenissen. Zijn deze in de loop der tijd veranderd?
 • De pitches worden afgesloten door Martin Reynaert van Open GaZam, waarin wordt gewerkt aan het beschikbaar maken van gazetteers (geografische indexen) in Linked Open Data. Het project richt zich op twee vroegmoderne gazetteers en zal aansluiten bij Pelagios Commons, dat zich hier ook mee bezighoudt.

Lunch en Demo's

eva liliana berry na
katrien jesse lunch widdo

 

Overzicht WP4 en 5

cowRichard Zijdeman toont DataLegend (www.datalegend.net), de werkomgeving van werkpakket 4 – Sociaal-economische geschiedenis. Deze bestaat uit drie tools:
(1) Druid is de workspace die compleet is vernieuwd en is gekoppeld aan Anansi. Elke dataset heeft hierin een eigen landingspage gekregen met aanvullende informatie;
(2) CoW, die data omzet van cvs naar linked data. Eerder diende Qber hiervoor, maar dit werkte niet praktisch als er veel categorieën waren. De ‘motor’ van Qber is verwerkt tot CoW, waarbij de gebruiker zowel kan werken met code als via een interface;
(3) GRLC, die SPARQL-queries opslaat op github en via een API uitserveert. Het is in het geval van privacygevoelige informatie mogelijk om een query te delen zonder het endpoint zichtbaar te maken.

Julia Noordegraaf vertelt over Mediasuite, de werkomgeving van werkpakket 5 – Mediastudies. Voor de mediasuite is een interface gemaakt, met o.a. een workspace waar je je user projects kunt opslaan en beheren. Je kunt data en tools bookmarken, annoteren en exporteren. Daarnaast heeft er veel data-integratie plaatsgevonden, van o.a. de Desmet-collectie, de Oral History-collectie van DANS en de KB. Momenteel vindt er spraakherkenning plaats over de 500 duizend uur aan AV-materiaal, zodat gebruikers ook inhoudelijk kunnen zoeken. Deze ASR zal ook worden aangebonden als service voor eigen opnames. Dit jaar zullen nog versies 3 en 4 gereleast worden, zal er een summerschool van WP5 plaatsvinden, wordt gewerkt aan een CLARIAH-brede workspace, worden social media  en oral history-onderzoek geïntegreerd, en wordt meegewerkt aan verschillende cross-CLARIAH projecten. Momenteel is het afspelen van AV-materiaal alleen nog mogelijk via een VPN-verbinding met Beeld en Geluid, maar binnenkort kunnen anderen hier ook bij.

Zijdeman en Noordegraaf hebben samen een hypothetische use case uitgewerkt die alle werkpakketten overlapt en zo de mogelijkheden van CLARIAH illustreert. Centraal hierin staat de kritische ontvangst van Nederlandse films: hoe verhoudt deze zich tot het succes van de film? Er bestaan veel vooroordelen over Nederlandse films. Om dit te onderzoeken zou je kunnen kijken naar:
- Populariteit, aan de hand van bezoekcijfers of vertoningsdata. Deze laatste zijn te vinden de CinemaContext-database en filmladders, die via PICCL mee te nemen zijn.
- Productiecontext, zoals de betrokken acteurs en regisseur. Dit is te vinden in de Mediasuite.
- Ontvangst door media en publiek, aan de hand van recensies in kranten via Delpher (OCR en sentiment mining). Ook kan in de Mediasuite de ontvangst in kranten worden vergeleken met die op radio en tv.
- Inhoud, zoals de verhaallijn en de personages. Op bijvoorbeeld IMDB zijn plotsamenvattingen te vinden, maar deze kunnen ook zelf worden geannoteerd.

Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)

keynoteWilbert Helmus is coördinator van het werkpakket Bruikbaar van Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Helmus vertelt dat wetenschappers een belangrijke gebruikersgroep vormen binnen NDE en dat NDE daarmee een belangrijke link heeft met CLARIAH. NDE bouwt zo veel mogelijk voort op bestaande netwerken en wil vooral partijen samenbrengen en hergebruik stimuleren. Hij stelt voor dat NDE en CLARIAH optimaal gebruikmaken van de vele links en overlap die er tussen beide projecten is.

Ook Enno Meijers (KB en NDE) is overtuigd dat het NDE en CLARIAH elkaar veel te bieden hebben. Met name werkpakket 2 sluit aan bij werkpakket Bruikbaar van NDE. Meijers stelt dat de processen voor data-integratie nu nog niet altijd even efficiënt verlopen. Om dit te verbeteren zullen de linked data-principes op twee niveaus moeten worden gestimuleerd:
(1) Op het niveau van de databron moeten instellingen zich meer bewust zijn van het belang van linked data, zodat ze hier rekening mee houden als ze een nieuw pakket aanschaffen; zo past de markt zich vanzelf aan aan de nieuwe standaarden;
(2) Op het niveau van het netwerk, waar moet worden voortgebouwd op eerder werk van bijvoorbeeld OpenSKOS, zodat gewerkt wordt in een gedeeld netwerk van cross-disciplinaire termen.

Het semantische web is nog een droom, zo stelt Meijers. Voordat je linked data vindbaar kan zijn, moet je het eerst aanmelden bij Datahub. DBPedia speelt een belangrijke rol aan de ontwikkeling van het semantische web, en CLARIAH speelt daar weer vanuit Nederland een belangrijke rol in, waarbij CLARIAH en het NDE hun krachten bundelen. Meyers signaleert nog een ander probleem: iedereen maakt alleen forwardlinks en geen backwardlinks. Hij draagt hiervoor verschillende oplossingen aan waarvan een virtuele integratie met LDF (Linked Data Fragments) het meest praktisch is. Door samen te werken met ontwikkelingen in andere domeinen, dragen CLARIAH en NDE bij aan langetermijnoplossingen. “NDE is geen project, maar een commitment, zodat uiteindelijk de maatschappelijke waarde van alles wat we hebben beter zichtbaar wordt”, zo sluit Meijers zijn betoog af.

 

Erica Renckens

Tatataal