Kansen en uitdagingen voor de Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en daarbuiten

Onze samenleving verandert. In 2024 zal het aantal mensen van boven de 80 verviervoudigd zijn. Driekwart van de 80-plussers heeft in meer of mindere mate behoefte aan zorg. Tegelijkertijd worden mensen meer op zichzelf en elkaar aangewezen.
(Bron: Ik ben Alice, 2015, Documentaire)

Wetenschappers en media slaan de handen ineen om een unieke momentopname van de Nederlandse spraak te maken met de 'Sprekend Nederland'-app.

Binnen de geesteswetenschappen van de KNAW ontwikkelt een consortium momenteel plannen om een onderzoeksagenda voor de toekomst (2025) te formuleren, getiteld DESIDERIA (Dutch Extensible and Searchable Infrastructure for Digital Explorative Reading and Information Analysis).
Die agenda is gericht op onderzoek aan de hand van grote tekstcorpora en sluit aan bij huidige (inter)nationale projecten als CLARIN en CLARIAH. De agenda bouwt voort op bestaande projecten door op drie cruciale punten naar vooruitgang in reeds aanwezige tekstuele digitale infrastructuren te streven. Het accent ligt hierbij op infrastructuren rond Nederlandstalig materiaal, materiaal dat zich voor een belangrijk deel in Nederland bevindt, en taalbeschrijvingen die door Nederlandse onderzoekers zijn gemaakt.

Een van de drie actiepunten betreft het onderzoeken welke lacunes er zijn in bestaande datasets die bias veroorzaken met betrekking tot de mogelijke representativiteit van de genereerde data waardoor vernieuwend onderzoek kan worden belemmerd, en hoe die lacunes met behulp van crowdsourcing kunnen worden opgelost.
Daarvoor hebben we een enquête opgesteld. Wij zijn er erg mee geholpen als zoveel mogelijk onderzoekers en collectiebeheerders deze enquête invullen. De enquête is hier te vinden:

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij coördinator Nicoline van der Sijs of onderzoeksassistente Anna Kirstein.
 

De hoofdredacteur van Over taal, professor Filip Devos, brak er eerder al een lans voor en stelt nu de ondergewaardeerde status van wetenschapspopularisering aan de kaak met een petitie. Wetenschap hoort namelijk niet enkel thuis in academische kringen, maar moet ook de weg vinden naar het onderwijs en de maatschappij. Daarom is er dringend meer aandacht nodig om de wetenschap te brengen in de taal van de gewone man!

Pleit u ook voor breder toegankelijke wetenschap? Teken dan mee de petitie!

Voor meer informatie: http://www.overtaal.be/

De opiniestukken die de thematiek verder uitspitten, kunt u hierna raadplegen:
- 'De lippendienst rond populariseren in Vlaanderen'  (Over taal, nr. 2, 2015, blz. 50)
- 'Wie brengt de wetenschap nog aan de man?' (De Standaard, 12 mei 2015, blz. 36)

Een paar reacties...

  • "Wetenschap wordt gefinancieerd met belastingsgeld. Wetenschapspopularisering is een fundamentele vorm van respect voor de bijdrage van de bevolking."
  • "Als de academische overheid popularisering niet valoriseert, wordt heel het maatschappelijke discours beheerst door populistische meningen."
  • "Op onze dichtbevolkte wereld hebben we wetenschappelijk onderbouwde oplossingen nodig om tot een duurzame samenleving te komen, dat kan niet zonder een goed begrip van de wetenschap achter de opties.""De huidige discussies in de media zijn gedreven door mythes eerder dan onderbouwde kennis."
  • "Vroeger werden studies gepubliceerd en vervolgens begon het publieke debat. De energie die men daar instak, gaat nu naar lange procedures om resultaten net niet gepubliceerd te laten worden."