Over CLARIAH

Wordle: CLARIAH

Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities (CLARIAH) is een gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur voor de geestes- en sociale wetenschappen. Onderzoekers zullen via de CLARIAH infrastructuur toegang hebben tot grote verzamelingen digitale data en tot innovatieve en gebruiksvriendelijke applicaties voor de verwerking van deze data. Zowel de data als de applicaties zullen duurzaam worden beheerd, zodat ze ook in de toekomst van nut kunnen zijn voor wetenschappers: van letterkundigen, historici en archeologen tot taalkundigen, spraaktechnologen en mediawetenschappers.

Downloads

De finale versie van het goedgekeurde CLARIAH-CORE voorstel (2013-2014) en CLARIAH-PLUS voorstel (2017-2018) kunnen hieronder gedownload worden.

CLARIAH CORE CLARIAH-CORE CLARIAH-PLUS

CLARIAH-CORE

Het project CLARIAH-CORE (2015-2018) ontwerpt, implementeert en exploiteert het Nederlandse deel van de Europese CLARIN- en DARIAH infrastructuren. De wensen van de toekomstige gebruikers staan hierbij centraal. Workshops, summerschools en demonstrators laten zien welke onderzoeksmogelijkheden de beschikbare data en tools bieden en vergroten zo de betrokkenheid van de beoogde gebruikers.

CLARIAH staat op NWO’s Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. Na het CLARIAH-SEED project (2013-2014) is het CLARIAH-CORE project gehonoreerd met 12.6 M€.

Focus gebieden

CLARIAH richt zich op drie focusgebieden die functioneren als voorloper voor andere disciplines binnen de geesteswetenschappen. Samen vertegenwoordigen zij de belangrijkste datatypes: tekst, beeld, audiovisueel materiaal en gestructureerde data (databases). De drie focusgebieden zijn:

  • Taalkunde
  • Sociaal-economische geschiedenis
  • Mediastudies

In elk gebied werken multidisciplinaire teams van onderzoekers, infrastructuurspecialisten en databeheerders samen om bestaande data en applicaties te cureren, te verrijken en aan elkaar te koppelen.
Een ondersteunend werkpakket ontwikkelt en implementeert de generieke componenten die voor alle focusgebieden relevant zijn.

Hoewel CLARIAH zich nu richt op deze drie focusgebieden, kunnen ook andere disciplines uit zowel de geestes- als de sociale wetenschappen participeren. Zij kunnen hun data en applicaties in CLARIAH inbrengen en bij het uitvoeren van hun onderzoek gebruiken.

Duurzame opslag

De data en applicaties worden beheerd en duurzaam opgeslagen bij de verschillende Nederlandse CLARIN/CLARIAH centra. Op dit moment zijn dat de volgende centra:

Huygens ING Max Planck Institute for Psycholinguistics (MPI)
Meertens Institute (MI) Netherlands Institute for Sound and Vision (NISV)
DANS National Library of the Netherlands (KB)
International Institute for Social History (IISH) Institute of Dutch Language (INT)

User involvement

Een belangrijk onderdeel van CLARIAH is het betrekken van zoveel mogelijk onderzoekers uit de Geesteswetenschappen (en Sociale Wetenschappen) die gebruik kunnen en willen maken van digitale data en tools. Deze betrokkenheid wordt gestimuleerd via cursussen, workshops en demonstratiebijeenkomsten om te laten zien wat er allemaal kan, hoe het werkt en hoe de onderzoeker er mee aan de slag zou kunnen gaan. Tegelijkertijd wil CLARIAH graag van de onderzoekers horen waar zij behoefte aan hebben, tegen welke problemen ze aanlopen en wat ze nog missen in de reeds bestaande applicaties.

Course Task Force

CLARIAH wil het gebruik van digitale applicaties en data in het reguliere onderwijscurriculum verankeren. In de CLARIAH Course Task Force maken Digital Humanities-docenten van alle Nederlandse universiteiten afspraken over de ontwikkeling en het (her)gebruik van DH-cursussen. Samen met andere partijen ontwikkelt CLARIAH voor studenten, PhD’s, docenten en andere stafleden cursussen, crashcourses en workshops. Ook participeert CLARIAH in summer en winterschools.

In de Course & Project Registry is een overzicht te vinden van de Europese cursussen en projecten op het gebied van digital humanities.

Partners

CLARIAH wordt ondersteund door meer dan 40 partners: niet alleen alle Nederlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen, maar ook universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, publieke organisaties en MKB-bedrijven.

Geschiedenis

CLARIAH CORE is in Nederland de opvolger van twee eerdere infrastructuur projecten: CLARIN-NL (2009-2015) en DARIAH-NL (2014-2020). Als nationaal project beoogt CLARIAH bovendien het Nederlandse deel van de Europese CLARIN ERIC en DARIAH ERIC infrastructuren te ontwerpen en te beheren. CLARIAH werd gehonoreerd met 12.6 M€ uit NWO’s Roadmap for Large Scale Research Infrastructures for 2015-2018.

De eerste versie van het CLARIAH-voorstel werd in 2011 ingediend en viel net buiten de prijzen. Het consortium kreeg wel M€ 1 “zaaigeld” om het volgende voorstel voor 2013 te verbeteren en het consortium in stand te houden. Deze inspanning werd in 2014 door NWO gehonoreerd met M€ 12,6 van de  "Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten". CLARIAH is officieel gestart in de lente van 2015.